Mathews74diaz's website

Our website

28
Ja
Berikut Langkah Melakukan Aqiqah Secara Islam
28.01.2017 05:50


Aqiqah itu berguna memutus serta melubangi, serta ada juga yang mengeluarkan bahwa akikah adalah seri bagi fauna yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong, serta dikatakan pula bahwa akikah merupakan rambut yang diboyong si budak ketika real. Adapun maknanya secara syari’at adalah hewan yang disembelih untuk menerima bayi yang dilahirkan. Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang pertama lahir. Perancang kitab Mukhtar Ash Shihhah mengatakan: " Al-'Aqiqah / Al-'Iqqah artinya adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik khalayak atau binatang. Dinamai pula daripadanya hewan yang disembelih untuk anak yang segar lahir di dalam hari keseminggunya.

1. Rendah Hukumnya
Aqiqah hukumnya ialah sunnah muakkad, sekalipun orang tua dalam stan sulit. Aqiqah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan karet sahabat. Berikut adalah hadits-hadits tentang mengakikahkan anak yang baru lahir.

1. Rasulullah saw saw. berfirman:
“Setiap momongan tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama” [HR Abu awud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Pelerai demam Majah no. 3165 dsb dari sahabat Samurah bin Jundub r. a.. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, Syaikh al-Albani dan Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam kitab al-Insyirah Fi Adabin Nikah hlm. 97]#@@#@!!.

2. Ashhabus Sunan menyampaikan:
Bahwa Nabi saw. meng-aqiqahkan Hasan & Husain (cucunya dari Fathimah - pen) masing-masing seekor kambing qibasy.

3. Serta dari Tindasan bin Kepala Ash-Dhabiey, bahwa Nabi saw. bersabda: "Untuk anak laki-laki aqiqahnya. Tumpahkanlah atasnya darah, dan hilangkanlah daripadanya kotoran & najis. " (Riwayat Al-Khamsah).

4. Hadits dalam shahih Bukhari
Setiap anak molek aqiqahnya, jadi sembelihlah fauna dan hilangkanlah gangguan darinya.

5. Hadits riwayat Abu Daud
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan tersebut agar beraqiqah dua kontrol kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk momongan laki-laki dan seekor wedus untuk bayi perempuan.

6. Hadits sejarah Malik & Ahmad
Fatimah Binti Rasulullah SAW (setelah melahirkan Rancak dan Husain) mencukur serat Hasan & Husain lalu ia bersedekah dengan argentum seberat tingkat rambutnya.

tujuh. Hadits sejarah Abu Daud dan Nasai
Barang siapa diantara kamu ingin beribadah tentang anaknya patut dilakukan aqiqah untuk anak laki-laki dua termuda kambing yang sama umurnya & untuk budak perempuan seekor kambing.

2. Aqiqah Untuk Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan
Yang afdhal untuk bani disembelihkan dua ekor kambing/domba yang serupa dan umurnya bersamaan. Serta untuk anak perempuan 1 ekor.
Daripada Ummu Karz Al-Ka'biyah berkata: Aku sudah mendengar Rasulullah saw saw. bersabda:

" Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang serupa, dan untuk anak dara satu sudut. " Dan dibolehkan mono ekor domba untuk anak laki-laki. Rasulullawh saw. pernah berbuat yang demikian untuk Rancak dan Husain r. a., seperti di hadits yang lalu.
“Dahulu kami dimasa jahiliyah asalkan salah seorang diantara abdi mempunyai bujang, ia memotong kambing dan melumuri kepalanya dengan kadim kambing itu. Maka sesudah Allah mengundang islam, abdi menyembelih kibas, mencukur ataupun menggundul oknum si balita dan melumurinya dengan minyak wangi. ” [HR. Abu Daud juz 3 hal 107].

Di hadits lain yang berisikan tentang sejarah aqiqah yang diriwayatkan oleh Rumpun Hibban “Dari Aisyah ia berkata ‘Dahulu orang orang2 pada peluang jahiliyah asalkan mereka beraqiqah untuk seorang bayi, meronce melumuri kapas dengan resam aqiqah, lalu ketika memotong rambut si bayi itu melumurkan pada kepalanya’. Oleh sebab itu Nabi saw bersabda, ‘Gantilah darah tersebut dengan minyak wangi. ’” [HR Ibnu Hibban juz 12 hal 124].

3. Zaman Penyembelihan

1. Jika mengizinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Bila tidak, oleh karena itu pada hari ke-14. Dan jika yang demikian masih tidak memungkinkan, oleh karena itu pada hari ke-21 daripada hari kelahirannya. Jika tetap tidak memungkinkan maka saat kapan saja. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dikatakan:?????????????????????????????? "Disembelih pada hari ketujuh, serta pada hari ke-empatbelas, dan pada hari kedua puluh satu. "
Rangkaian Berikutnya:
- Menyampaikan anak nama
- Mencukur rambutnya.
- Bersedekah seberat timbangan rambutnya.

2. Tentang hal syarat hewan kambing yang dapat jadi aqiqoh tersebut sama dengan syarat hewan qurban (kurban) sbb:
- Kambing: baik berusia 1 (satu) tahun dan masuk usia (dua) tahun.
- Domba: baik berusia 6 (enam) kalendar dan mengakar bulan ke-7 (tujuh).
- Tidak piawai ada anak buah badan satwa yang cacat.
- Dagingnya tidak larat dijual.

4. Bersamaan Renggangan Qurban serta Aqiqah.
Atas sini terbit pertanyaan, ialah bolehkah mewujudkan niat aqiqah dan persembahan? Bila sesuatu itu diperbolehkan apakah dengan otomatis persembahan yang dilakukan sekaligus siap menggugurkan panggilan akikah? Mengenai hal tersebut ada 2 pendapat:

Qurban yang ia tunaikan tersebut bisa sekaligus diniatkan aqiqah dan menggugurkan anjurannya. Ide ini yakni opsi yang disampaikan per Mazhab Hanafi dan satu diantara riwayat Ahmad. Dari mimbar tabi’in, Al-Hasan Al-Bashri, Putri Sirin, dan Qatadah, sepakat dengan pandangan ini. Meronce berargumentasi, pokok kedua kebiasaan sama, yakni mendekatkan muncul kepada Tuhan swt. dengan perantara sembelihan satwa. Keduanya bisa saling melengkapi dan mengisi. Kasus hukumnya sama saat shalat wajib di Masjid disertai beserta niat shalat sunah tahiyyatal masjid. Mantan mufti Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim, menyampaikan opsi tersebut.

Kedua ibadah itu bukan boleh disatukan dan tidak bisa meruntuhkan salah satunya. Qurban adalah qurban dan aqiqah adalah aqiqah. Pendapat ini disampaikan per Mazhab Maliki, Syafi’i, & salah satu sejarah Mazhab Ahmad. Alasan yang mereka kemukakan, yaitu masing-masing dari akikah dan kurban memiliki wujud yang berbeda. Maka ini, satu setara lain tidak boleh digabung. aqiqah murah bandung Latar belakang serta motif di balik kesunnahan kedua ibadah itu pun bermusuhan. Jadi, luka tepat disatukan. Misalnya, kompensasi yang halal di haji tamattu' & denda yang berlaku pada fidyah.

Comments


Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!